• Projektledning

  Vi vet vad som krävs för att få ett byggprojekt att fungera

  SLB har kunskaperna, rutinerna, ansvarskänslan och engagemanget för att driva en kvalificerad byggprocess i samarbete med beställaren. Allt ifrån detaljplaneskedet till relationshandlingar.

  • Vi kan erbjuda:
   PROJEKTLEDNING
   handlar om ett övergripande ansvar för genomförandet av projektet avseende funktion, kvalitet, tid och kostnad
  • PROJEKTERINGSLEDNING omfattar att leda och samordna konsulternas arbete mot ett förutbestämt program.
  • BYGGLEDNING innebär att styra och samordna de olika entreprenörernas arbeten i produktionsskedet, samt att bevaka att de ekonomiska ramarna håller.
  • KONTROLLANSVARIG enligt PBL, KA – Vi tar fram kontrollplaner och hjälper våra beställare med bygglovsprocessen samt bevakar att entreprenörer fullföljer myndighetskraven fram till ett godkänt slutbesked.
  • KALKYLER OCH KOSTNADSUPPSKATTNINGAR utförs i projektens olika skeden, byggdelskalkyler, produktionskalkyler samt olika alternativutredningar.